OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

Wykonawstwo instalacji dla przemysłu związane jest z instalacjami dedykowanymi dla potrzeb obsługiwanego zakładu. W zależności od potrzeb wyposażamy obiekt w instalacje budowlane, jak również podejmiemy się uzbrojenia hal produkcyjnych w systemy związane z planowaną produkcją.
W częściach biurowo – socjalnych montujemy wszystkie systemy charakterystyczne dla tego typu obiektów.

AUDYTY ENERGETYCZNE

Wymagania narzucone przez Unię Europejską nakładają na Inwestora obowiązek sporządzenia certyfikatu energetycznego zarówno dla nowobudowanych jak i istniejących, nabywanych lokali, w tym mieszkalnych /w budynkach wielo oraz jednorodzinnych/.
Wykonujemy certyfikaty dla wszystkich rodzajów budynków. Do tego celu wykorzystujemy aplikacje komputerowe pozwalające najdokładniej oszacować stopień enrgooszczędności budynku.

OBIEKTY MIESZKANIOWE

Instalacje elektryczne dla lokali mieszkalnych to niebywała dbałość o detale, szczególnie związane z:

 • ergonomicznym rozmieszczeniem osprzętu, czyli wszystkich urządzeń sterujących pracą systemów
 • estetką wykonywanych instalacji, w szczególności części natynkowej
 • wyposażeniem domu czy mieszkania w systemy polepszające komfort użytkowania

Przy realizacji, na powyższe czynniki zwracamy szczególną uwagę, ustalając z Inwestorem wszystkie detale mające z nimi związek.

PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNE

Dla obiektów wymagających wykonania linii przyłączającej do systemu elektroenergetycznego wykonujemy prace pozwalające na ich zasilenie zgodnie z warunkami przyłączenia.

Kompleksowo obsługujemy inwestycję od uzgodnień z operatorem sieci /EniergiaPro/, przez ułożenie linii kablowej, odbiory, pomiary elektryczne do podania napięcia.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Wyposażenie budynku w nowoczesne systemy pozwala na jego oszczędne użytkowanie. Wykonujemy systemy charakteryzujące się z energooszczędnością, bezpieczeństwem jak i poprawiające komfort użytkowania.

Na etapie realizacji pracujemy na podstawie projektu lub uzgodnionego z Inwestorem alternatywnego rozwiązania.

KONSULTING, OBSŁUGA ENERGIAPRO, TAURON

Wykorzystując zdobyte podczas uczestnictwa w procesie budowlanym na różnych etapach doświadczenia, wskazujemy na możliwości wyposażenia budynków w systemy pozwalające oszczędzać energię podczas przyszłego użytkowania budynku. Na etapie projektowania, realizacji lub po uruchomieniu obiektu sporządzamy opracowania wskazujące potencjalne źródła generujące zbędne koszty.

Weryfikujemy projekty pod kątem technicznym, finansowym oraz formalno – prawnym. Proponujemy zoptymalizowane rozwiązania, przedstawiając alternatywne, nowocześniejsze i równocześnie oszczędniejsze energetycznie propozycje.

Zmieniający sie rynek energii elektrycznej oraz wprowadzone przepisy UE powodują zmiany w sposobie działalności dostawców i dystrybutorów energii elektrycznej.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • reprezentowania Inwestorów przed EnergiaPro/Tauron
 • optymalizacji uzyskanych warunków przyłączenia
 • negocjacji zapisów umowy przyłączeniowej, w szczególności w zakresie służebności przesyłu

Kontakty Inwestora z dostawcami mediów kończą sie na podpisaniu odpowiedniego pełnomocnictwa.

 

NADZÓR INWESTORSKI

Nowoczesny Inspektor Nadzoru to już nie tylko obowiązki wynikające z Ustawy Prawo Budowlane /sprawdzanie zgodności wykonanych instalacji z obowiązującymi przepisami, odbiory techniczne/, ale równie ważna odpowiedzialność w zakresie finansowym. Wysokie wymagania Inwestorów spełniamy dzięki ciągłemu aktualizowaniu wiedzy w zakresie zmieniających sie przepisów prawnych oraz Norm, wraz ich dostosowywaniem do wymogów Unii Europejskiej.

Nadzorujemy realizację instalacji elektrycznych w nowo budowanych obiektach biurowych, budownictwa mieszkaniowego, przemysłowych, użyteczności publicznej, a także remontowanych kamienicach.

PROJEKTOWANIE

Projektując, opieramy sie na myśli technicznej Inżynierów posiadających znaczące doświadczenie, a równocześnie wykorzystujących nowoczesne narzędzia komputerowe:

 • AutoCad najbardziej rozpowszechniona w środowisku projektantów aplikacja pozwalająca na pracę w uniwersalnym otoczeniu Inżynierskim
 • XLpro, pająk, ABB – oprogramowanie wspomagające projektowanie w zakresie ściśle związanym z elektrotechniką

Współpracując z biurami architektonicznymi, współtworzymy projekty wielobranżowe lub projektujemy przyłącza, stacje transformatorowe i przebudowy istniejących instalacji bezpośrednio dla Inwestorów.

Nasze opracowania w zależności od wymagań obejmują:

 • projekt budowlany – wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
 • projekt przetargowy
 • projekt wykonawczy
 • specyfikacje techniczne
 • kosztorysy branżowe
 • projekty warsztatowe

Nad wykonanymi projektami pełnimy nadzory autorskie podczas trwania realizacji zadania inwestycyjnego.

POMIARY ELEKTRYCZNE

Dla wykonywanych przez nas instalacji wykonujemy cały zakres pomiarów elektrycznych, mierząc rezystancję przewodów i kabli, rezystancję impedancji zwarcia, sprawdzając poprawność działania wyłączników różnicowoprądowych.

Wykonujemy również pomiary instalacji na zlecenie Inwestora w zależności od wymagań: pomiary odbiorcze, okresowe a także po wykonanych przebudowach. Nasze mierniki posiadają wymagane i określone przepisami certyfikaty i zaświadczenia o okresowej kalibracji.

OKRESOWE PRZEGLĄDY BUDOWLANE

Wymagania narzucone przez obowiązujące przepisy wymuszają na zarządcy nieruchomości wykonanie okresowych przeglądów budowlanych.

Wykonujemy kompleksowe przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, sporządzamy protokoły wraz z wnioskami z pomiarów oraz przekazujemy Inwestorowi informację o zagrożeniach wynikających z aktualnego stanu instalacji.

KONSERWACJA STACJI TRANSFORMATOROWYCH

Dla wybudowanych przez nas stacji transformatorowych, jak i pozostałych, wykonujemy czynności związane z okresowymi przeglądami, konserwacją i utrzymaniem ich w ruchu.

Spełniamy wymagania co do kwalifikacji do pracy na średnim napięciu w zakresie eksploatacji i dozoru dla czynności konserwacyjnych i kontrolno – pomiarowych.

SERWIS, UTRZYMANIE NIERUCHOMOŚCI

Obsługujemy nieruchomości w zakresie konserwacji wszystkich instalacji elektrycznych.

Naprawy bieżące wykonywane są przez osoby posiadające wymagane i określone przepisami kwalifikacje i szkolenia.

W zakres konserwacji nieruchomości wchodzą okresowe pomiary elektryczne instalacji, w tym odgromowej i sygnalizacji pożarowej SAP.