Dla wykonywanych przez nas instalacji wykonujemy cały zakres pomiarów elektrycznych, mierząc rezystancję przewodów i kabli, rezystancję impedancji zwarcia, sprawdzając poprawność działania wyłączników różnicowoprądowych.

Wykonujemy również pomiary instalacji na zlecenie Inwestora w zależności od wymagań: pomiary odbiorcze, okresowe a także po wykonanych przebudowach. Nasze mierniki posiadają wymagane i określone przepisami certyfikaty i zaświadczenia o okresowej kalibracji.